مسابقه نردبان

از میان پاسخ های صحیح به قید قرعه به 4 نفر از عزیزان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تقدیم خواهد شد